Gratis standaard verzending en retour vanaf € 39
  1. Terug naar homepage
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De Website van De'Longhi Group (hierna de "Website") is eigendom van De'Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italië – volgestort maatschappelijk kapitaal 200.000.000,00 euro – Italiaans btw-nummer P. IVA IT 00698370962) en wordt geëxploiteerd door De'Longhi Appliances S.r.l. en de aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterondernemingen (hierna: "De'Longhi Group").

Het bezoeken van de Website houdt acceptatie in van onderstaande voorwaarden. Indien u niet met alle voorwaarden instemt, wordt u verzocht de Website te verlaten.

Naast deze Juridische Bepalingen kunnen op bepaalde gedeelten van de Website nog specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn die, voor zover dat uitdrukkelijk is aangegeven, in de plaats treden van deze Juridische Bepalingen.

Informatie

 De'Longhi Group zal zich inspannen om op de Website correcte en actuele informatie te verstrekken, hetzij in de vorm van gegevens, daaronder begrepen doch niet beperkt tot financiële gegevens, aanbevelingen en diensten, hetzij anderszins, en behoudt zich te allen tijde het recht voor de content van de Website te wijzigen en/of te verwijderen en/of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. U dient deze informatie zelf regelmatig door te lezen.

De'Longhi Group kan geen garanties bieden, en wijst derhalve elke uitdrukkelijke of impliciete verantwoordelijkheid of garantie van welke aard dan ook van de hand met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, grondigheid en/of de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie op de Website en/of producten die op de Website worden beschreven of aangeprezen, daaronder begrepen garanties met betrekking tot inbreuk op octrooi‑, auteurs‑ of andere rechten van derden. De'Longhi Group is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade of letsel, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, als gevolg van de toegang tot of het onvermogen om toegang te verkrijgen tot de Website, of als gevolg van het vertrouwen op bepaalde informatie die op of via de Website wordt verstrekt.

Het is mogelijk dat de op de Website getoonde en beschreven producten niet op elk moment in elk specifiek land verkrijgbaar zijn. De contactpersoon van de vestiging van De'Longhi Group ter plaatse zal u de informatie verstrekken die u nodig hebt.

Indien onjuist gebruik van de Website of schending van deze Juridische Bepalingen voor De'Longhi Group leidt tot schade, klachten, kosten en geschillen van welke aard dan ook, verklaart u De'Longhi Group te zullen vrijwaren en schadeloosstellen.

Gebruik van de gegevens en/of informatie op de Website geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bijdragen van de gebruiker

Zelfs als De'Longhi Group zich volledig inspant om te voldoen aan voorschriften voor wat betreft programmaveiligheid, kan De'Longhi Group niet garanderen dat de content van haar Website vrij is van elementen die schade kunnen toebrengen aan uw computersysteem wanneer u zich toegang tot de Website verschaft.

Uw bijdragen aan de Website, door middel van het inzenden of downloaden van content, dienen correct te zijn en relevant voor het toepassingsgebied van de Website en mogen geen enkele vorm van schade veroorzaken. Publicatie van content die lasterlijk, schadelijk, illegaal, onrechtmatig, privacyschendend, inbreukmakend op enig wettelijk recht of enige wet of anderszins dubieus kan worden geacht is verboden. Dergelijke content kan zonder kennisgeving worden verwijderd.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven is de Website uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders is vermeld, is De'Longhi Group auteursrechthebbende met betrekking tot teksten, (grafische) afbeeldingen en audiovisuele content, alsmede advertenties en slagzinnen die op de Website worden getoond. Deze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Tenzij anders is vermeld, is De'Longhi Group rechthebbende met betrekking tot handelsmerken, domeinnamen, modellen of logo's die op de Website worden getoond en vallen deze onder en worden ze beschermd door de geldende nationale en gemeenschapswetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom. Deze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. De inschrijving van de handelsmerken van De'Longhi Group in enig toplevel-domein moet verboden worden geacht.

Handelsmerken, domeinnamen en logo's van derden die mogelijk op de Website voorkomen, behoren exclusief toe aan de rechtmatige rechthebbenden.

Niets op de Website mag worden uitgelegd als de verlening van een licentie of recht met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht van De'Longhi Group.

Links naar andere websites

De Website kan links of verwijzingen bevatten naar of vanaf andere externe websites. Bedoelde links of verwijzingen naar andere websites dienen slechts het gemak van de gebruiker. De'Longhi Group wijst elke verantwoordelijkheid voor die websites en/of de content daarvan van de hand. De'Longhi Group is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel van welke aard dan ook als gevolg van de toegang tot, of het onvermogen om toegang te verkrijgen tot, of het gebruik van die andere websites en/of de content daarvan, of als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op enige informatie die op die andere websites wordt verstrekt.

Privacybeleid

De'Longhi Group houdt zich aan het bepaalde omtrent privacy zoals geregeld in lokale privacywetgeving. De uitgebreide privacyverklaring is te vinden op de homepage van de Website onder het kopje "Privacy".